یکتا ژن آزما - مرکز تحقیقات ژنتیک - آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

شرکت یکتا ژن

خدمات سکانس، خدمات اگزوم، خدمات دانشجویی

وادرات و صادرات محصولات ژنتیک، سیتوژنتیک، بهداشتی و سلامت

خدمات پابان نامه دانشجویان

خدمات NGS جهت آزمایش های بالینی

آموزش Whole Exom

راه اندازی تست های ژنتیک در آزمایشگاه ها

خدمات دانشجویان

ارائه خدمات پایان نامه دانشجویان در رشته های مرتبط
اینجا کلیک کنید

خدمات سکانس

سنگر، QF ،MLPA
اینجا کلیک کنید

خدمات اگزوم

آنالیز Data آزمایش WES
اینجا کلیک کنید